Tribes of Europa ซับไทย Ep. 1-6 จบ

1 กรกฎาคม 2564

Tribes of Europa

Tribes of Europa ยูโรปาทมิฬในปี 2074 โลกนั้นได้ล่มสลาย เทคโนโลยีได้ตายจากอย่างไม่ทราบสาเหตุที่เรียกว่า “ธันวาทมิฬ” สังคมมนุษย์ในยุโรปหลังจากนั้นถูกแบ่งออก

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]