A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.1-19

17 กรกฎาคม 2565

A Quest To Heal

A Quest To Heal เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ของแม่นางหลัวหมิงอี และผู้พิทักษ์จักรพรรดิ ที่บังเอิญ เดินทางข้ามเวลาจาก  ราชวงศ์หมิง ไปโผล่ยังโรคอนาคตถึง300 ปี และที่ๆนางไปโผล่ก็คือประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นอะไรที่นางตื่นตาตื่นใจ และไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน แม่นางหลัวหมิงอี และผู้พิทักษ์จักรพรรดิ คิดว่าตัวเองตายไปแล้ว แล้วมาโผล่ ไม่นรก ก็สวรรค์เป็นแน่ ทั้งสองคนต่อสู้กัน จนได้แยกทางกัน แม่นางหลัวเดินไปตื่นตาไป จนไปเจอคนๆหนึ่งเข้า

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.1

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.2

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.3

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.4

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.5

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.6

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.7

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.8

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.9

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.10

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.11

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.12

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.13

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.14

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.15

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.16

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.17

A Quest To Heal หลัวหมิงอี ยอดหญิงโอสถ พากย์ไทย Ep.18